لیست رضایتمندی

لیست رضایتمندی

لیست رضایتمندی این لیست کانالهایی هستند که اعضا از اونها خرید داشتن و اعلام رضایت داشتن. این لیست هم بروزرسانی می شود و هم اینکه اگر شکایات متعدد، مستند و درستی از یکی از آنها دیده شود از این لیست حذف ...